ឯកសារនានា

ឯកសារ វេទិកាសេដ្ឋកិច្ច និងធុរកិច្ចអាស៊ី-អឺរ៉ុប លើកទី១

ប្រទេសជាសមាជិក ASEM បានចូលរួមចំណែកប្រមាណ៦៥% នៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ៥៥%នៃពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក និង៧៥%នៃសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យទេសចរណ៍ពិភពលោក បើយោងទៅតាមមូលនិធិអាស៊ី-អឺរ៉ុប(២០២១)។ ទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបដែលគួរឱ្យកត់សម្គាល់.....
Sourcing from Cambodia: ប្រភពព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយស្តីពីមុខទំនិញសក្តានុពលពីប្រទេសកម្ពុជា លើផលិតផល និងសេវាកម្មសំខាន់ៗមួយចំនួនរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
ចុចទីនេះ Sourcing from Cambodia:


Business Opportunities in Cambodia 2021-2022: Investment Information (Special Edition): ជាបណ្តុំព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងទូលំទូលាយអំពីឱកាសវិនិយោគ និងធុរកិច្ចនៅកម្ពុជា។ចំណុចគន្លឹះមួយចំនួននៃសៀវភៅឌីជីថលនេះនឹងផ្តល់នូវគន្លឹះមានប្រយោជន៍ដែលបង្ហាញពីក្របខណ្ឌអាជីវកម្មទំនើបនិងរីកចម្រើនដែលផ្តល់ដោយកម្ពុជាសម្រាប់វិនិយោគិន និងធុរជនបរទេស។
ចុចទីនេះ Business Guide:

AEEBF1 – សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

ចុចទីនេះ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

AEEBF1 – សេចក្តីសង្ខេបប្រធានអង្គប្រជុំ
ចុចទីនេះ : សេចក្តីសង្ខេបប្រធានអង្គប្រជុំ