លេខាធិការដ្ឋាន​ AEEBF1 រៀបចំកិច្ចប្រជុំពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនៃការរៀប ចំវេទិកានាពេលខាងមុខ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ក្រុមលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំវេទិកាសេដ្ឋកិច្ច និងធុរកិច្ចអាស៊ី-អឺរ៉ុបលើកទី១ បានជួបប្រជុំពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនៃការរៀបចំវេទិកាជាមួយលោក Stewart Clayton ប្រធាននាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៃស្ថានទូតចក្រភពអង់គ្លេសប្រចាំនៅកម្ពុជា តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ ដើម្បីពិភាក្សាអំពីបច្ចុប្បន្នភាពការងារត្រៀមរៀបចំវេទិកាសេដ្ឋកិច្ច និងធុរកិច្ចអាស៊ី-អឺរ៉ុបលើកទី១។