ព្រឹត្តិការណ៍អមរបស់ ASEM13 មានវឌ្ឍនភាពល្អខណៈកិច្ចប្រជុំកំពូលកាន់តែជិតចូលមកដល់

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៧ ខែសីហាឆ្នាំ ២០២១ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ ដើម្បីពិភាក្សានិងពិនិត្យឡើងវិញអំពីវឌ្ឍនភាពនៃការរៀបចំ និងការត្រៀមខ្លួនកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ី-អឺរ៉ុបលើកទី ១៣ (ASEM13) និងព្រឹត្តិការណ៍អមរបស់ខ្លួន។

 

កិច្ចប្រជុំបានពិនិត្យមើលវឌ្ឍនភាពនៃការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍អមនៅពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលខិតជិតមកដល់ហើយបានពិភាក្សាអំពីការរៀបចំបន្ថែមនៃព្រឹត្តិការណ៍នីមួយៗដែលត្រូវការសម្របសម្រួលបន្ថែមទៀតរៀងៗខ្លួន។ លោកជំទាវតឹករ៉េក កំរង រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងឯកឧត្តម សំហេង បូរ៉ា អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានរាយការណ៍ដោយសង្ខេបអំពីវឌ្ឍនភាពរបស់វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចនិងធុរកិច្ចអាស៊ី-អឺរ៉ុបលើកទី ១ AEEBF1 និងបានជូនដំណឹងអំពីកិច្ចការងារបន្តដែលក្រុមការងារត្រូវបន្តរៀបចំដើម្បីអាចឱ្យវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចនិងធុរកិច្ចអាស៊ី-អឺរ៉ុបលើកទី១ នេះរៀបចំបានដោយជោគជ័យ។

នៅពេលទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីវឌ្ឍនភាពរបស់ វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចនិងធុរកិច្ចអាស៊ី-អឺរ៉ុបលើកទី ១ (AEEBF1) អង្គប្រជុំបានកោតសរសើរចំពោះគណៈកម្មការរៀបចំនិងស្វាគមន៍លទ្ធផលជាផ្លែផ្កាជោគជ័យនៃ វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចនិងធុរកិច្ចអាស៊ី-អឺរ៉ុបលើកទី ១។