កិច្ចប្រជុំវឌ្ឍនភាពនៃក្រុមការងារឯកសារនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ AEEBF1

នៅថ្ងៃទី ២៧ ខែមេសាឆ្នាំ ២០២១ ឯកឧត្តម អ៊ុកប្រជា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងជាប្រធានក្រុមការងារឯកសារ និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃ AEEBF1បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំមួយដើម្បីតាមដានឯកសារចាំបាច់សម្រាប់ AEEBF1 តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ។