វេទិកា AEEBF1 ស្វែងរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាមួយអនុគណៈកម្មការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ ASEM13

នៅថ្ងៃទី ០៦ ខែសីហាឆ្នាំ ២០២១ តាមការប្រជុំតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ ឯកឧត្តម សំហេង បូរ៉ា អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានដឹកនាំក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំវេទិកាសេដ្ឋកិច្ច និងធុរកិច្ចអាស៊ី-អឺរ៉ុបលើកទី ១ ដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាមួយអនុគណៈកម្មការក្រុមការងារទទួលបន្ទុកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ី-អឺរ៉ុបលើកទី ១៣ ដែលជា ដឹកនាំដោយឯកឧត្ដម ហួត ឃាងវេង រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាន និងជាប្រធានអនុគណៈកម្មការសារព័ត៌មាននៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ី-អឺរ៉ុបលើកទី ១៣ ។

ភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងល្អិតល្អន់ ហើយបានយល់ព្រមសហការគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធបន្ថែមទៀតទាក់ទងនឹងការរៀបចំប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់ វេទិកាសេដ្ឋកិច្ច និងធុរកិច្ចអាស៊ី-អឺរ៉ុបលើកទី ១។