[សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន] ស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ ASEM តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូនាថ្ងៃទី ០៧ និង ០៩ ខែកក្កដាឆ្នាំ ២០២១